30/11/2022

Miten kehittää monialaisuutta?

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA) on kehittänyt eri toimijoiden monialaista yhteistyöverkostoa eli ekosysteemistä tapaa toimia jo yli kymmenen vuoden ajan. PARASTA ITÄÄ! -hanke levittää VOIMALA:n yhteiskehittämisverkoston toimintamalleja ja vahvistaa koulutus-, työelämä- sekä sosiaali- ja terveystoimijoiden yhteistä toimintakulttuuria. Hankkeen Innostu ilmiöistä! – valmennuksessa kehitetään monialaisten toimijaverkostojen ilmiölähtöistä toimintaa ja dynamiikkaa.

Systeemisessä verkostotyössä tarvitaan ymmärrystä kokonaisuuksista, asioiden välisistä yhteyksistä ja vaikutuksista sekä ymmärrystä vuorovaikutussuhteista, jotka vaikuttavat oman tiimin toimintaan jonkin ilmiön äärellä. Moniammatillisen ryhmän on tärkeää tunnistaa kehittämistä vaativat toimintatapansa ja luoda yhteistä ymmärrystä yhteistyön merkityksestä potilaan tai asiakkaan hoito- tai asiakasprosessissa. Moniammatillisen yhteistyön mahdollistajia ovat keskinäinen tuttuus, yhteinen kieli, toisen työn arvostus ja riittävä aika yhteistyölle. Yhteistyön esteenä voivat olla toimintayksikköjen organisaatio- ja ammattikulttuurit, ammattiryhmien ja toimialojen erilainen kehityshistoria, erilaiset näkemykset, ajattelu- ja työkäytännöt sekä tiedon puute toisen työstä ja toimintatavoista. Yhteistyön toimivuuden ja palveluiden yhteensovittamisen merkitys kasvaa paljon palveluita käyttävien asiakkaiden ja potilaiden kohdalla.

Kuva: Pixabay

Luovat menetelmät & tulokset

”Tulokset esittelen Innostu ilmiöistä! -valmennettaville viimeisellä valmennuskerralla keväällä 2023”

Tutkin YAMK-opinnäytetyönä Innostu Ilmiöistä! – valmennettavien kirjoittamien kertomuksien perusteella moniammatillisen yhteistyön kehittymistä edistäviä ja hidastavia tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on raportoida valmennuksiin osallistuvien tunnistamia moniammatillisen yhteistyön keskeisempiä kehittämistarpeita ja valmennuksissa esiin nousevia ratkaisumalleja kehityskohteisiin. Kerään tutkimusaineiston eläytymismenetelmällä.

Eläytymismenetelmässä lyhyt kehyskertomus suuntaa kirjoittajan kirjoittamaan tarinan muotoon kokemuksiaan ja tietoja esillä olevasta aiheesta. Innostu ilmiöistä! – valmennukset toteutetaan luovilla menetelmillä, joten halusin valita aineiston keruumenetelmän, jossa vastaajien on mahdollisuus käyttää luovuuttaan ja kuvata aihetta persoonallisemmin kuin esimerkiksi haastattelussa. Aineiston analysoin aineistolähtöisen sisältöanalyysin menetelmällä ja tulokset esittelen Innostu ilmiöistä! -valmennettaville viimeisellä valmennuskerralla keväällä 2023. Opinnäytteen kokonaisuudessaan esittelen hankkeen päätösseminaarissa syksyllä 2023.

Kirjoittaja

Sosionomi Minna Teperi opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkintoa Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveys

Lähteet:

Kekoni, T., Mönkkönen, K., Hujala, A., Laulainen, S. & Hirvonen, J. Moniammatillisuus käsitteinä ja käytänteinä. Teoksessa Mönkkönen, K., Kekoni, T. & Pehkonen, A. (toim.) 2019. Moniammatillinen yhteistyö. Vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla. Tallinna: Printon Trükikoda, 15-46.

Sinkkonen, S., Taskinen, H. & Rissanen, S. 2017. Sosiaali- ja terveyspalveluiden integrointi ja johtaminen. Teoksessa Rissanen, S. & Lammintakanen, J. (toim.) 2017. Sosiaali- ja terveysjohtaminen. Helsinki: Sanoma Pro Oy., 105-128.