22/12/2022

Mietteitä Vaikuttavuuden tutkimuksen päiviltä

Vaikuttavuuden tutkimuksen päivät on Vaikuttavuuden talon vuosittain järjestämä tapahtuma, joka on monitieteinen keskustelufoorumi hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän vaikuttavuuden tutkijoille ja asiantuntijoille sekä jokaiselle, joka kokee tarvitsevansa uusinta tutkimustietoa vaikuttavuudesta. PARASTA ITÄÄ! -hankkeella on yhteiskunnallinen tehtävä, tavoite ja visio tulevaisuudesta, johon kuuluu muutoksen aikaansaaminen. Muutoksen tulee olla vaikuttavaa. Kun yhteiskunnan rahoilla toteutetaan tavoitteellista toimintaa, halutaan arviointia sen tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta ja onnistumisesta.

Vaikuttavuusarvioinnin ongelmana on usein kuitenkin kiistattoman näytön osoittaminen. Luonnontieteen menetelmien kiistattomuus ei sovellu ihmis- ja yhteiskuntatieteisiin, joissa ihmisiä ja ihmisten käyttäytymistä voidaan tarkkailla ja tehdä havaintoja muutoksista, mutta muutoksen syyn osoittaminen voi olla ongelmallista. Yhä ongelmallisempaa tämä on, kun muutokset kohdistuvat ihmisten käyttäytymisen lisäksi organisaatioihin, verkostoihin ja ekosysteemeihin. Vaikuttavuusarvioinnin ongelmana voidaan nähdä myös se, että vaikutus ja vaikuttavuus on nähty usein synonyymeinä. Vaikutus voidaan mitata loogisin ja lineaarisin, kvantitatiivisin tai kvalitatiivisin menetelmin, kun taas vaikuttavuus on laajempi käsite, joka koostuu monimuotoisista vaikutusketjuista ja suhteista. Tällöin voidaan puhua myös systeemisestä vaikuttavuudesta. Ihmiset elävät maailmassa, joka on moniulotteinen ja kompleksinen. Myös PARASTA ITÄÄ! -hankkeen tavoitteet ovat moniulotteisia ja kompleksisia ja tämä aiheuttaa arvioinnin kannalta tiettyjä haasteita.

Yhteiskunnan hyvinvointi. Kuva: Unsplash

Vaikuttavuustutkimuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin yhteiskunnallinen tarve

Haasteista huolimatta tarve vaikuttavuuden tutkimukselle ja vaikuttavuuden arvioinnille on suuri. Väestön hyvinvointiin liittyy monia haasteita, kuten esimerkiksi hyvinvointivajetta ja korkeaa alueellista sairastavuutta ja vaikuttavuustutkimus pyrkii etsimään vastauksia esimerkiksi siihen, mikä on vaikuttavaa ennaltaehkäisevää työtä? Miten tuottavuutta voidaan parantaa, kun väestö vähenee ja vanhenee? Talouteen liittyy menopaineita ja investointitarpeita ja kulurakenne on monin paikoin sietämätön julkisella sektorilla. Miten saamme niukat resurssit mahdollisimman tehokkaasti käyttöön? Suomessa on monin paikoin pulaa myös ammattitaitoisesta henkilöstöstä ja saatamme tarvita lisää keinoja esimerkiksi henkilöstön joustavaan liikkumiseen.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla on tärkeä osa yhteiskunnan vaikeiden ja kompleksisten ongelmien ratkaisujen etsimisessä.

Tulevaisuus tarvitsee tavoitteita, yhteistä tavoitetilaa ja näkemystä siitä, mikä on paras tapa toimia. Tapamme toimia voi olla hyvinkin tehotonta ilman tietoa. Tieto siis tehostaa tapaamme toimia ja auttaa löytämään ne vaikuttavat elementit, jotka edistävät tavoitteitamme. Vaikuttavuustutkimus tarjoaa tiedonlähteitä ja rakennuspalikoita yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kirjoittaja

FM Anni Pietarinen toimii hankekoordinaattorina PARASTA ITÄÄ! -hankkeessa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän palveluksessa. Anni on myös sertifioitu RMP-motivaatiovalmentaja ja koulutukseltaan historian- ja yhteiskuntaopin opettaja.

Lähteet:

Pohdintaan innostivat monet puhujat Vaikuttavuuden tutkimuksen päivillä:

Matthew D.Adler (Duke University)

Martin Webber (University of York, UK)

Jonna Salonen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Sakari Kainulainen (Diakonia ammattikorkeakoulu) ym.