17/05/2023

Kuvallisen ilmaisun avulla ilmiöiden äärelle

PARASTA ITÄÄ! -hankkeen lähtökohtana on Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA). VOIMALA-mallin tarkoituksena on kehittää kulttuurin mahdollisuuksia hyödyntäviä hyvinvointipalveluita, siihen liittyvää moniammatillista osaamista ja uutta liiketoimintaa (Itä-Suomen Hyvinvointivoimala 2020). PARASTA ITÄÄ-hankkeessa näitä pitkäjänteisen kehittämistyön tuloksia levitetään, sovelletaan ja kehitetään edelleen. Tuloksena tavoitellaan ihmislähtöisiä palveluita, jotka ovat oikea-aikaisia ja sitä myötä myös säästävät oikein kohdennettuina resursseja. (Purhonen 2022)   

PARASTA ITÄÄ! – hankkeelle on syksyllä 2023 valmistumassa kuvallista ilmaisua hyödyntävä YAMK opinnäytetyö. Lähtökohtana on yhtenäisen toimintamallin kehittäminen ilmiölähtöiseen työskentelyyn. Kehittämistyössä toteutetaan työpajoja nuorille ja viedään työpajoissa tehtyjä harjoituksia edelleen ammattilaisten kokeiltavaksi. Tavoitteena on helpottaa ilmiöiden tunnistamista toimintamallin avulla ja madaltaa kynnystä hyödyntää luovia menetelmiä käytännössä. Kun ilmiöitä tunnistetaan paremmin, myös toimenpiteitä ja resursseja kohdennetaan oikein. Kehitettävän toimintamallin hyödynnettävyyttä lisää koostettava digitaalinen materiaali.

Kuva: Sirpa Heponiemi

Taiteen ja kulttuurin terveysvaikutus

”Erilaisten taidemenetelmien käytöstä hyvinvoinnin edistämiseksi on vahvaa tieteellistä näyttöä.”

Maailman terveysjärjestö WHO:n vuonna 2019 julkaisema raportti kattaa yli 3000 tutkimusta taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista.  Raportti on vahva näyttö siitä, että erilaiset kulttuuri- ja taidemuodot voivat ehkäistä, hoitaa ja auttaa selviytymään useiden sairauksien kanssa. (Fancourt & Finn 2019). Luovan toiminnan kautta on mahdollista muun muassa löytää uusia keinoja kommunikoida, tulla kuulluksi ja nähdyksi ja tarkastella omia tunteitaan. (Huhtinen-Hildén & Lamppu 2018)  

Nuorten aikuisten kanssa keväällä 2023 pidetyt työpajapäivät järjestettiin yhteistyössä Lahden nuorisotoimen kanssa. Työpajapäivissä käsiteltiin Lahden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (Lahden kaupunki 2022) kärjiksi nostettuja ilmiöitä; osallisuus ja yhteisöllisyys, mielen hyvinvointi, arjen turvallisuus ja terveelliset elämäntavat. Ilmiöitä käsiteltiin kuvallisin keinoin kollaasien muodoissa. Alustavien tulosten mukaan työpajapäivät tarjosivat muun muassa itsensä haastamista ja itsensä ylittämistä, inspiraatiota, vapautta ja rentoutta olla, työkaluja arkeen, uusia tapoja toimia ja tehdä sekä onnistumisen kokemuksia.

Hankkeen Innostu ilmiöistä -valmennuksen ammattilaisten välitehtävät sisälsivät kuvallisen ilmaisun harjoituksia muun muassa videoiden kautta. Harjoituksissa esimerkiksi rentouduttiin ja heräteltiin luovuutta piirtäen sekä käsiteltiin ilmiöitä kollaasien muodoissa. Osa tehtävistä on vielä kirjoittamishetkellä matkalla analysoitavaksi. Ammattilaisten tehtävistä saatu palaute analysoidaan, jonka avulla toimintamallin kehittämistyö jatkuu. Lopputuotoksena koostetaan toimintamalliin ohjaava digitaalinen materiaali, joka valmistuu syksyllä 2023.

Sirpa Heponiemi – Luovuuden herättelyä (Youtube)

Sirpa Heponiemi – Rentoutusharjoitus (Youtube)

Kuva: Sirpa Heponiemi

Kuva: Sirpa Heponiemi

Kirjoittaja

Sirpa Heponiemi on syksyllä 2023 valmistuva LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan YAMK opiskelija, muotoilija (AMK) ja toimii luovan toimialan yrittäjänä. Heponiemi tekee YAMK-opinnäytetyötään PARASTA ITÄÄ! -hankkeeseen.

Lähteet:

Fancourt, D. & Finn, S. 2019. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. Health Evidence Network synthesis report 67. WHO. Viitattu 2.4.2023. Saatavissa: https://apps.who.int/iris/handle/10665/329834

Huhtinen-Hilden, L & Lamppu, M. 2018. Odottamattomia aarteita. Ilmaisua, leikillisyyttä ja luovaa toimintaa ryhmässä. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Viitattu 1.4.2023. Saatavissa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-097-7

Itä-Suomen Hyvinvointivoimala. 2020. Itä-Suomen Hyvinvointivoimala työelämän ja koulutuksen uudistajana. YouTube video. Viitattu 11.4.2023. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=IjGJOeermYw

Lahden kaupunki. 2022.  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022–2025. Viitattu 28.4.2023. Saatavissa https://www.lahti.fi/uploads/2022/06/5973df2a-lahden-lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuunnitelma.pdf

Purhonen, K. 2022 Parasta Itää hankesivu. PARASTA ITÄÄ! – 2022 ylialueellisella yhteistyöllä hyvinvointia. Viitattu 2.4.23. Saatavissa: https://parastaitaa.fi